Untitled Document

SOHBET.............................. ÇALIŞMAK İBÂDETTİR

Kim­se­ye muh­taç ol­ma­mak için ça­lış­mak çok kıy­met­li­dir. Pey­gam­ber efen­di­miz, es­hâb-ı ki­râm­dan Mu­az haz­ret­le­ri ile mü­sa­fe­ha edin­ce bu­yur­du ki:
- Yâ Mu­az, el­le­rin na­sır­laş­mış.
- Evet yâ Re­sû­lal­lah! Kaz­ma elim­de top­rak­la meş­gûl olu­yor ve bu sâ­ye­de ço­luk ço­cu­ğu­mun na­fa­ka­sı­nı ka­za­nı­yo­rum.
Fahr-i kâ­i­nat efen­di­miz, Haz­re­t-i Mu­az’i öpüp bu­yur­du ki:
- Bu eli Ce­hen­nem yak­maz.
Yi­ne bir­gün bir genç, sa­bah er­ken­den işi­ne gi­di­yor­du. Es­hâb-ı ki­râm­dan bâzı­la­rı, bu­nu uy­gun gör­me­di­ler. Ora­da bu­lu­nan Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki:
“Öy­le söy­le­me­yi­niz! Eğer kim­se­ye muh­taç ol­ma­mak, ana ba­ba­sı­nı ve âi­le ef­ra­dı­nı muh­taç et­me­mek için işi­ne gi­di­yor­sa, her adı­mı ibâ­det­tir. Eğer ka­za­na­ca­ğı pa­ra ile övün­mek, keyf sür­mek ni­ye­tin­de ise, şey­tan­la be­ra­ber­dir.”
Gö­rül­dü­ğü gi­bi bir Müs­lü­ma­nın iyi ni­yet­le ça­lış­ma­sı ibâ­det­tir. Fa­kat kâ­fi­rin ve her ha­ra­mı iş­le­yen kim­se­nin ça­lış­ma­sı ibâ­det ol­maz. “Na­ma­za ne lü­zum var, ça­lış­mak da ibâ­det­tir.” de­mek çok yan­lış­tır. Böy­le söy­le­yen kâ­fir olur. Na­maz kı­lan, ha­ram­lar­dan ka­çan kim­se­nin iyi ni­yet­le ça­lış­ma­sı ibâ­det­tir.
Helâl lok­ma is­te­yen şu beş şe­ye dik­kat et­me­li­dir:
1- Rı­zık pe­şin­de ko­şar­ken Al­la­hü te­âlâ­nın farz kıl­dı­ğı ibâ­det­le­ri terk et­me­me­li­dir.
2- Ka­zanç için hiç kim­se­yi üz­me­me­li­dir.
3- Ça­lış­mak ile, ken­di­si­nin ve âi­le efr­âdı­nın if­fe­ti­ni ko­ru­ma­ya ni­yet et­me­li­dir.
4- Ça­lı­şır­ken ken­di­ni had­din­den faz­la yor­ma­ma­lı­dır.
5- Ça­lış­ma­yı rı­zık için bir se­bep bil­me­li­dir. Fa­kat rız­kı ça­lış­mak­tan de­ğil, Al­la­hü te­âlâ­dan bil­me­li­dir.

 

EV İÇİN....................  BAHARATLAR NASIL KORUNUR

¬ Cam kavanoz tercih edilmeli,
¬ Işıktan ve ısıdan uzak tutulmalı,
¬ Kilitli poşetleri tercih edilmeli,
¬ Bir yıldan uzun süre saklamamalı,
¬ İhtiyaçtan fazlasını satın almamalı,
¬ Hava geçirmeyen kaplarda saklamalı,
¬ Kokusunu kaybeden baharat bozulmuş demektir,
¬ Kendimiz öğütürsek daha uzun zaman taze kalır,
¬ Taze ot veya baharatları derin dondurucuda saklamalı.Erkek: Emin - Kız: Emine - Yemek: Sebze çorbası, Kapuska, Makarna, Salata.Featured Image 01