Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 25 Maj 1436    Hızır: 33
15 SHEVVAL 1441

7
QERSHOR
2020
E Djelë

Dita 159. e vitit, Ditët e Mbetura : 207
Muaji 6., 30 Ditë, Java 23.
Zgjatja e Dites 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Të je­tosh, kjo nuk do të tho­të të mar­rësh frymë, por të pu­nosh. Ruso