Untitled Document

Хиджри Шемси: 1395    Руми: 12 Април 1433    Касъм: 169
28 РЕДЖЕБ 1438

25
АПРИЛ
2017
Вторник

ИМСАКИЙЕ
115 ден от началото на годината, Оставащи дни : 250
4. Месец, 30 Ден, 17. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Ако човек контролира гнева си, Аллаху теаля ще оттегли от него мъчението Си в Съдния ден. (Хадис-и шериф)