Untitled Document

SAĞLIK............... GÜÇLÜ BEYİN

ABD’de Bos­ton Tufts Üni­ver­si­te­sinden bir grup bi­lim ada­mı, yaptıkları araştırmalarda be­yin­den da­ha iyi fayda­lan­ma­nın 7 yo­lu­nu şöy­le açık­la­dı:
¥ Gün­de 1 da­ki­ka bile olsa zi­hin jim­nas­ti­ği ya­pıl­ın­ca be­yin gü­cü­ art­ar.
¥ Di­yet­le­r­de zen­gin de­mir ala­nın IQ’sü da­ha yük­sek ol­ur.
¥ Kah­val­tı­da ta­hıl tü­rü yi­ye­cek­ler ve­ya yu­mur­ta ve pey­nir yi­yen hiç kah­val­tı yap­ma­yan­la­ra gö­re ze­kâ­sı da­ha iyi ça­lı­şır.
¥ Eg­zer­siz ya­pan öğ­ren­ci­le­rin ba­şa­rı­la­rı­ art­ar. Böy­le­ce be­yi­ne da­ha faz­la ok­si­jen gi­der. Öğ­ren­me fonk­si­yo­nu da ar­tar.
¥ Ye­mek­le­rde sev­di­ği şey­le­ri yi­yen öğ­ren­ci­ler, imtihanlar­da yük­sek per­for­mans gös­ter­ir.
¥ Çi­lek ve ya­ban mer­si­nin­de (çay üzümünde) zen­gin an­ti­ok­si­dan bu­lun­du­ğu için, en bü­yük be­yin gı­da­sı­dır. Çi­le­k, don­du­rul­muş hâliy­le de fay­da­lı­dır.
¥ Pa­ta­tes, por­ta­kal, el­ma ve tur­pta bir çe­şit en­zim bu­lu­nur. Bu mad­de bro­ko­li­de çok da­ha faz­la var­dır.

 

YEMEK  .............   İRMİKLİ LOKMA

MALZEME: 250 gr ir­mik, 50 gr rendelenmiş beyaz peynir, 50 gr tereyağı, 1 kg süt, 3 yumurta, 1 tutam tuz.
Üzeri için: 70 gr tereyağı, 70 gr rendelenmiş beyaz peynir.
YAPILIŞI: Süt bir tencereye konarak ateşe oturtulur. İrmik ve tuz ilâve edilerek karıştırılır. Koyulaşınca tereyağı katılarak yine karıştırılıp ateşten alınır. Bunların üzerine yumurtalar kırılarak hamura yedirilir. Elde edilen hamur, yağlanmış hamur tahtası üzerine 3 cm kalınlığında yayılır. Yuvarlak kalıp veya bardak ağzı ile kesilen parçalar, yağlanmış bir tepsiye dizilir. Üzerine rendelenmiş peynir ve parçalara ayrılmış tereyağı serpilip, önceden ısıtılmış fırında pişirilir.

   GÜNEŞ YAY BUR­CU’NDA: Bu­gün, 22 Ka­sım. Gü­neş, Yay (Kavs) Bur­cu’na gir­miş ve son­ba­har mev­si­mi­nin 3. ayı baş­la­mış­tır. Gü­neş bu burç­ta 29 gün ka­la­cak ve Ara­lık’ın 21. gü­nü Oğ­lak Bur­cu’na gi­re­cek­tir.Erkek: Atıf - Kız: Atıfet - Yemek: Ezogelin çorbası, Etli kereviz, Salata, Meyve. Featured Image 01