Untitled Document

YURDUMUZ............ ARMUTLU TATİL KÖYÜ (1)

Yeri: İh­las Ar­mut­lu Ta­til Kö­yü; Ya­lo­va’nın, Ar­mut­lu il­çe­si­ Boz­bu­run (Tav­şan­te­pe) mev­ki­in­de yer al­mak­ta­dır. Ara­zi­nin ku­ze­yi Or­man Ba­kan­lı­ğı­na âit­ or­man­lık­tır. Gü­ne­yi ve ba­tı­sı de­niz­le çev­ri­li­ ve do­ğu­sun­da ise Ar­mut­lu il­çe­si bu­lun­mak­ta­dır. Şe­hir mer­ke­zi­ne 5 km me­sa­fe­de­ olup; de­niz, kap­lı­ca ve yem­ye­şil alan­lar bir ara­da­dır. 1.300 met­re­lik sâhil şe­ri­din­de 200.000 m2’lik bir ara­zi üze­rin­de ku­rul­muş­tur. Ara­zi­nin %90’ı ye­şil alan ve sos­yal ak­ti­vi­te­le­re, %10’u da in­şa­ata ay­rıl­mış­tır. Bu pro­je, Tür­ki­ye’nin en bü­yük ve en kap­sam­lı ter­mal ta­til kö­yü ni­te­li­ğin­de­dir. İh­las Ar­mut­lu Ta­til Kö­yü, 2004 yı­lın­da­ki açı­lı­şın­dan iti­ba­ren kı­sa sü­re içe­ri­sin­de kong­re ve top­lan­tı tu­riz­mi­nin de ye­ni ad­re­si ol­du. İs­tan­bul’un yo­ğun ha­ya­tın­dan uzak­laş­mak ve ay­nı za­man­da iş­le­ri­ni yü­rüt­mek is­te­yen iş ada­mı, po­li­ti­ka­cı ve va­tan­daş­lar, İh­las Ar­mut­lu Ta­til Kö­yü’nde ai­le­le­ri ile bir­lik­te ta­til yap­ma im­kâ­nı da bu­lu­yor. İş, eğ­len­ce ve kı­sa bir ta­til özel­lik­le­ri­nin iç içe ol­du­ğu İh­las Ar­mut­lu Ta­til Kö­yü, yük­sek do­lu­luk ora­nın­da hiz­met ver­me­ye de­vam edi­yor. De­niz yo­lu ile İs­tan­bul Bos­tan­cı ve Ye­ni­ka­pı üze­rin­den de­niz oto­bü­sü ile 70 da­ki­ka­da Ar­mut­lu’ya ula­şı­la­bil­mek­te­dir. Ka­ra yo­lu ile Ya­lo­va’ya 55, Gem­li­k’e 42, Bur­sa’ya 80 km’dir. Ya­lo­va’dan Ar­mut­lu’ya be­le­di­ye oto­bü­sü, Gem­lik’ten Ar­mut­lu’­ya mi­ni­büs­ler ça­lış­mak­ta­dır.
• Bi­na­lar: Da­ha ev­vel ya­pı­lan Ak­ya­zı’da­ki 1.470 da­ire­li (32.340 dev­re mülk) Ku­zu­luk Kap­lı­ca­la­rı, İs­tan­bul Ye­ni­bos­na’da 1.000 ko­nut­luk İh­las Yu­va Ev­le­ri, 6.000 ko­nut­luk İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri, İh­las Ko­lej Komp­leks­le­ri, İh­las Hol­ding’in 73.000 met­re­ka­re­lik mer­kez bi­na­sı gi­bi Ar­mut­lu Ta­til Kö­yü de, dep­rem­e da­ya­nık­lı Rad­ye te­mel, tü­nel ka­lıp sis­te­mi ile in­şa edil­miş­tir.
• Da­ire­ler: 1.686 da­ire, son de­re­ce kon­for­lu, ka­li­te­li mal­ze­me ile bü­tün ih­ti­yaç­lar göz önü­ne alı­na­rak ha­zır­la­nmış­tır. Top­lam 11 blok olup; 37.092 dev­re mülk ka­pa­si­te­li­dir. Blok­lar 8 kat­lı­dır. Her katta 2 da­ire var­dır. Da­ire­ler, 105, 98, 85, 70 ve 50 m2 olup, de­niz ve or­man ol­mak üze­re çift cep­he­li, da­ya­lı-dö­şe­li ve ka­lo­ri­fer­li­dir.                            (Devamı yarın)Erkek: Zühtü - Kız: Gülfidan -Yemek: Un çorbası, Izgara tavuk, Pilav, Yoğurt.

 Featured Image 01