Untitled Document

ŞİİR............... SÖYLE GÜZELCE

Söylesene ey Güzelce, ey güzeller diyarı!
En güzelin ayrılığı ciğerini yaktı mı?..
Benim gibi acep sen de özledin mi didarı?
Gözün yaşı ateş olup yüreğine aktı mı?...

Bir zamanlar aşıklarla dolu idi yolların,
Sevgiliyi kucağında sarar iken kolların,
O gelince hicabından al al olan güllerin,
Söyle şimdi üzüntüden yaprağını döktü mü?..

Tatlı sesi, gülüşleri odalarda çınlardı,
Onun eşsiz sohbetini melekler de dinlerdi,
Mest ederdi gönülleri, ah ne tatlı günlerdi!
Kalplerimiz aşk dolardı bir kerecik baktı mı?..

Ah Güzelce, güzellikler artık hayal oldular,
Bülbül ötmez, gül perişan, çiçeklerin soldular,
Enver abi aşıkları boynu bükük kaldılar,
Gidesim var bilmiyorum kavuşmanın vakti mi?..
Hanefi Söztutan

FIKRA.........DÖRT KİŞİ

İn­gi­li­z’in bi­ri, oğ­lu­nu ilk de­fa iç­ki­li bir lo­kan­ta­ya gö­tü­rür. Ye­mek yer­ken oğ­lu­na şöy­le na­si­hat eder:
- Ser­se­ri­li­ğin en kö­tü­sü sar­hoş­luk­tur, oğ­lum.
- Evet öy­le­dir, ba­ba.
- Sar­hoş ol­du­ğun za­man ne yap­tı­ğı­nı bi­le­mez­sin. Hat­ta şu kar­şı ma­sa­da­ki 2 ki­şi­yi 4 gö­rür­sün.
- Ma­sa­da 2 ki­şi de­ğil 1 ki­şi var, ba­ba...

 

DÜNKÜ CEVAP

Sa­yı­nın son ba­sa­ma­ğı 2 ile çar­pı­lıp son ba­sa­mak atıl­dık­tan son­ra ka­lan sa­yı­ya ek­le­nir, el­de edi­len sa­yı­da ay­nı iş­lem tek­rar­la­nır.
Ör­nek: 10279 sayı 19 ile bö­lü­ne­bi­lir mi?
1027(9) + 2 . 9 = 1045
104(5) + 2 . 5 = 114
11(4) + 2 . 4 = 19 
De­mek ki bö­lü­ne­bi­lir.
13 ile bö­lü­ne­bil­me­de 2 ye­ri­ne 4 kul­la­nı­lır.

 Erkek: Sacit - Kız: Sacide - Yemek: Sütlü çorba, Haşlama et, Bulgur pilavı, Turşu.Featured Image 01