Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ ........................ YAVUZ SULTAN SELİM HÂN

Os­man­lı sul­tan­la­rı­nın 9’un­cu­su ve İs­lâm hâ­lî­fe­le­ri­nin 74’ün­cü­sü­dür. Şeh­zâ­de­li­ğin­de, mü­kem­mel tah­sil ve ter­bi­ye gör­dü. Arap, Fars dil­le­riy­le yük­sek din ve fen ilim­le­ri­ni öğ­ren­di. As­ke­rî sevk ve idâ­re ile dev­let yö­ne­ti­ci­li­ği­ni öğ­ren­me­si için Trab­zon Vâ­li­li­ği­’ne gön­de­ril­di.
Ya­vuz Sul­tan Se­lim Hân, ba­ba­sı Sul­tan 2. Bâ­ye­zid Hânın taht­tan fe­râ­gat et­me­si üze­ri­ne 24 Nisan 1512’de tah­ta geç­­ti. Ta­ri­he geç­miş bir­çok za­fe­rin 8 yı­la na­sıl sığ­dı­ğı­nı, ta­rih­çi­ler hâ­lâ çö­ze­me­miş­ler­dir. 
Ya­vuz Sul­tan Se­lim Hân, 1516’da çık­tı­ğı Do­ğu Se­fe­ri’nden 1518’de, İs­tan­bul’a dön­müş­tür. Se­lim Hân, 2 yıl sü­ren bu se­fe­rin­de, or­du­su­nun ba­şın­da, Lüb­nan, Su­ri­ye, Fi­lis­tin, Irak, Mı­sır, Ye­men, Bin­gâ­zi, Ce­za­yir ve Ara­bis­tan’ı Os­man­lı Dev­le­ti’ne ka­zan­dır­mış­tır. Ya­ka­lan­dı­ğı şir­pen­çe has­ta­lı­ğın­dan iki ay has­ta ya­tıp, 22 Ey­lül 1520 ta­ri­hin­de ve­fât et­miş­tir.
İh­lâs­lı gay­ret­le­ri so­nun­da Ce­nâb-ı Hak, Ya­vuz Se­lim Hâ­na Pey­gam­ber efen­di­mizin San­cağ-ı Şe­rî­fi ile 74. Halîfe­li­ği­ni na­sip et­miş­tir. Mı­sır’ı fet­he­dip Os­man­lı top­rak­la­rı­na ka­tın­ca, Mek­ke’de bu­lu­nan Hi­caz emî­ri Şe­rif Be­re­kât, oğ­lu Ebû Nu­meyr’i Pey­gam­ber efen­di­mi­ze âit bir­çok mü­bâ­rek he­di­ye­ler­le Mı­sır’a gön­der­di. Bu he­di­ye­ler Top­ka­pı Sa­ra­yı­na ge­ti­ri­lip, Mu­kad­des Ema­net­ler oda­sın­da mu­ha­fa­za edil­mek­te­dir. 

GÜNÜN TARİHİ   ....................   CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı, 1919’da Gurzuf’da doğdu, 22 Eylül 2011’de Londra’da vefât etti. Kırım Tatarı olup, roman yazarıdır. Çocukluğu Kızıltaş (şimdiki adıyle Krasnokarmenka) köyünde geçti. Cengiz Dağcı, Türkiye’ye hiç gelmediği hâlde kitaplarını Türkiye Türkçesi ile yazmış, kitaplarının ilk redaksiyonunu da şair Ziya Osman Saba yapmıştır. Türkiye’de yayınlanan eserleri sayesinde Türkiye’de birçok insan, Kırım’ı ve Kırım Tatarları’nın hayatlarını öğrenmiş oldu. 
II. Dünya Savaşı’nda Ukrayna cephesinde Almanlara esir düştü. 1947 yılında eşi ve kızıyle birlikte Londra’ya yerleşti.

GÜNEŞ TE­RA­Zİ BUR­CU’NDA
Bu­gün, 22 Ey­lül. Gü­neş Te­ra­zii (Mizan) Bur­cu’na gir­miş ve son­ba­har mev­si­mi baş­la­mış­tır. Bu mev­sim, 90 gün sü­rer ve 21 Ara­lık’ta bi­ter. Gü­neş, Te­ra­zi Bur­cu’nda 31 gün ka­la­cak ve Ekim’in 23. gü­nü Ak­rep Bur­cu’na gi­re­cek­tir.Erkek: Resul - Kız: İclâl - Yemek: Mercimek çorbası, Fırında tavuk, Komposto.Featured Image 01