Untitled Document

SOHBET.................. İSLÂMDA İLKLERDEN BAZILARI (2)

• İlk defa sabun yapan ve cinlere ilk hamamı yaptıran Süleyman aleyhisselâm’dır.
• Semânın ve yıldızların inceliklerinden ilk bahseden İdris aleyhisselâmdır.
• İlk nahv kitabını Hazret-i Ali’nin emriyle Hazret-i Ebül-Esved Düelî yazmıştır.
• Hadis ilmine dair ilk eser yazan Mâlik bin Enes hazretleridir. Bu eserin ismi Muvattâ’dır.
• Usûl-i fıkıha dâir ilk eseri yazan İmâm-ı Şâfiî hazretleridir. Eserin ismi Risâle’dir.
• İlk düzenli orduyu kuran, ilk tâlimi, ilk askerî eğitimi yaptıran, Hazret-i Ömer’dir.
• İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve hicrî takvimi uygulayan, Hazret-i Ömer’dir.
• Vilâyetlere ilk resmî kadı yollayan ve sınır karakolu kurduran, Hazret-i Ömer’dir.
• Çocukların eğitimi için ilk defa tedrisat programı yapan Hazret-i Ömer’dir.
 İlk İslâm valisi, Yemen Valisi Bâzân’dır.
• Kur’ân-ı Kerîmin yanlış okunmasını engelleyen işaretleri koyan, Haccâc bin Yûsuf’tur.
• Kur’ân-ı Kerîm’e ilk noktalama işaretleri koyan, Yahya bin Ya’mer’dir.
• İlk düzenli posta teşkilatı, Hazret-i Muâviye zamanında kurulmuştur.
• İlk minare, Hazret-i Muâviye devrinde Amr bin As’ın yaptırdığı Fustat (Kahire) şehrinde’dir.
• İlk mihrap, Hazret-i Muâviye devrinde Şam Emevî Câmii’nde yapıldı.
• Kıraat ilmi üzerine ilk kitap yazan, Basra’da Hârun bin Mûsâ el-Âver’dir.
• İlk devletler hukuku kitabı, İmâm-ı Muhammed’in Siyer-i Kebîr’idir. Bunu Serahsî şerh etti.
• İlk defa ganimet alan kumandan, Abdullah bin Cahş’dır.
• İlk vakıf, Peygamber Efendimizin mülkü olan 7 hurmalıktır.
• Habeşistan’a ve Medine’ye zevcesiyle ilk hicret eden sahâbi, Ebû Seleme’dir.
• İlk yazılı antlaşma, Hicrî 1. yılda Yahudilerle yapıldı.
• Kâbe’ye karşı ilk namaz, vahiy ile Mescid-i Kıbleteyn’de kılındı.
• İlk türbe, Hücre-i Saâdet, sonra Bakî kabristanında ezvâc-ı tâhirât’ın kabirleri üzerine yapıldı.
• Resûlullahın ilk halîfesi, Hazret-i Ebû Bekir’dir.
• Hazret-i Ebû Bekir’e ilk biat eden, Hazret-i Ömer’dir.
• Kur’ân-ı Kerîmi mushaf hâlinde ilk toplayan Hazret-i Ebû Bekir’dir.

Featured Image 01