Untitled Document

SOHBET................... İSLÂMDA İLKLERDEN BAZILARI (1)

• İlk Câmi, Kuba Mescidi’dir.
• İlk gazâ, Bedir Gazâsı’dir.
• Bedir’de ilk şehit, Mihca’dır.
• Uhud’da ilk şehit, Abdullah bin Amr’dır.
• İlk îmân eden mümin, Hazret-i Hatice’dir.
• İlk Müslüman olan çocuk, Hazret-i Ali’dir.
• İlk İslâm’a gelen köle, Zeyd bin Harise’dir.
• Müslümanların ilk karargâhı, Dâr-ül Erkâm’dır.
• İlk kılıç çeken mücahit, Zübeyr bin Avvam’dır.
• Düşmana ilk ok atan sahabî, Sa’d bin Ebî Vakkâs’dır.
• İlk hac emrini Hazret-i Ebû Bekir vermiştir.
• Harem-i şerîfte ilk açıkta namaz kılan, Hazret-i Ömer’dir.
• İdamından önce 2 rekât namaz kılan, Hubeyb bin Adiy’dir.
• İlk tabut, Zeynep bint-i Cahş için yapıldı.
• İlk Medrese, Suffe’dir. (Mescid-i Nebi’nin yanındaki sundurma)
• İslâm’da ilk selâm veren, Ebû Zer-i Gıfârî’dir.
• Medine-i Münevvere’de ilk ezanı, Bilâl-i Habeşî okudu.
• İlk ata binen İsmail aleyhisselâmdır.
• İlk zırh yapıp giyen Dâvûd aleyhisselâmdır.
• İlk kütüphâne memuru, Hâlid bin Yezîd’dir.
• Filistin’e tayin edilen ilk kadı, Ubade bin Sâmid’dir.
• İlk kitap yazan Müslüman, İbni Cüreyc’dir.
• İlk kütüphâne, Hazret-i Muâviye devrinde yapıldı.
• İlk İslâm tarihçisi, İbni İshâk’tır.
• İlk İslâm tarihi yazan, Ebû Müsel Eş’arî’dir.
• İlk Cuma namazı, Kuba Mescidi’nde kılındı.
• Müslümanların ilk başşehri, Medine-i Münevvere’dir.
• Mushaf-ı şerîfi ilk çoğaltıp dağıtan Hazret-i Osman’dır.
• İlk kadın şehit, Hazret-i Sümeyye’dir.
• İlk İslâm Kadısı, Necran bölgesine tayin edilen Hazret-i Ali’dir.
• İlk erkek şehit, Hazret-i Yâsir’dir. 
• İslâmda ilk bayrak, Huneyn muharebesinde kullanıldı. Bu bayrağı, Peygamber efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyahtı.
• Kur’ân-ı kerîme ilk defa Mushaf ismini veren Hazret-i Ebû Bekir’dir.
• Emîr-ül Müminîn diye ilk önce isimlendirilen ve ilk kadı yani hâkim, Hazret-i Ömer’dir.
• İslâmda 75 sene kadılık yapan Şüreyh bin Hâris Kindî’dir. Hazret-i Ömer zamanında ilk defa Kûfe’de onu kadı yaptı.
• Resûlullah efendimizin ilk sancak verdiği zat, amcası Hazret-i Hamza’dır. Bu sancağın rengi beyazdı.              (Devamı yarın)

 

Featured Image 01