Untitled Document

SOHBET............................ ... BÜYÜK GÜNAHLARDAN BAZILARI

• Ya­lan söy­le­mek,  
  • Çok ye­min et­mek,  • Do­muz eti ye­mek,
• Ha­ra­ma bak­mak,   • Al­kol­lü iç­ki iç­mek,
 • Ye­tim ma­lı ye­mek,  • Şa­hit­lik­ten kaç­mak,
• Fâ­iz alıp-ver­mek,   • İyi­li­ği ba­şa kak­mak,  
• Adam öl­dür­mek,   • Zi­na ve li­va­ta et­mek,
  • Ku­mar oy­na­mak,   • Öl­çü­le­ri ek­sik tart­mak,
 • Hır­sız­lık yap­mak,   • Can­lı hay­va­nı yak­mak,
 • İlim­den kaç­mak,    • Ca­hil­li­ği kö­tü bil­me­mek,
 • Cü­nüp gez­mek,     • Ya­lan­cı şa­hit­lik yap­mak,
• Oruç tut­ma­mak,    • Kâ­be’de gü­nah iş­le­mek,
• Fit­ne çı­kar­mak,    • Doy­duk­tan son­ra ye­mek,
• Hı­ya­net et­mek,    • Ze­kât ve uşur ver­me­mek,
• Cim­ri­lik et­mek,    • Na­ma­zı ka­zâ­ya bı­rak­mak,
• Ha­ram ye­mek,   • Ana-ba­ba­ya kar­şı gel­mek,
• Rüş­vet al­mak,    • Es­hâb-ı ki­râ­mı sev­me­mek, 
• Zu­lüm et­mek,     • Av­ret ma­hâl­li­ni gös­ter­mek,
  • Fa­la inan­mak,    • Ak­ra­ba ziyâreti­ni terk et­mek,
• Ha­sed et­mek,    • Kü­çük gü­na­ha de­vam et­mek,
• Gıy­bet et­mek,   • Dün­ya­ya da­lıp Al­la­hı unut­mak,
• Kalb kır­mak,      • Îmânı, far­zı, ha­ra­mı öğ­ren­me­mek,
• Söz ta­şı­mak,    • Al­la­hın rah­me­tin­den ümit kes­mek,
• İn­ti­har et­mek,   • Em­rin­de­ki­le­ri gü­nah­tan men et­me­mek,
• İf­ti­ra et­mek,    • Al­lah­tan baş­ka bir­şey üze­ri­ne ye­min et­mek.
• Kibir­len­mek,    • Kur’ân-ı ke­rî­mi öğ­ren­dik­ten son­ra unutm­ak.

FIKRA    .......................  YA YA YA, ŞA ŞA ŞA

Hâkim, mah­ke­me sa­lo­nun­da çok gü­rül­tü ol­du­ğu­nu gö­rün­ce, tok­ma­ğı ma­sa­ya vu­ra­rak ses­le­nir:
- Bun­dan son­ra gü­rül­tü ya­pan­la­rı sa­lon­dan çı­ka­rıp evi­ne yol­la­ya­ca­ğım.
Suç­lu aya­ğa fır­la­yıp ba­ğır­ma­ya baş­lar:
- Ya, ya, ya! Şa, şa, şa! Hâkim, hâkim, çok ya ­şa! Ya, ya, ya! Şa, şa, şa!..Erkek: Halit - Kız: Halide - Yemek: Ezogelin çorbası, Kavurma, Ayran, Sütlaç.Featured Image 01