ارتفاع خورشید در وقت امساک (درجه بلندی در زیر افق).
در امساکیه ها و اوقاتیکه تقویم ترکیه آماده کرده، و در اینترنت نیز منتشر می شود، زوایای ارتفاع، زمان تمکین و اوقات نماز مربوط به زوایای ارتفاع خورشید از افق شرعی می باشد یعنی، زاویه های ارتفاع از افق به هیچ وجه تغییر داده نشده، اوقات نماز و روزه بطور صحیح داده شده است. وقت امساک، در چهار مذهب هم، در پایان (شب شرعی) شروع می شود. یعنی، در آن وقت شروع می شود که، سفیدی ای بنام (فجر صادق)، در شرق در یک نقطه خط افق ظاهری دیده می شود. روزه نیز، در این وقت شروع میشود. یعنی هنگامیکه خورشید ۱۹ درجه به افق ظاهری نزدیک شد، (سفیدی) شروع میشود.
متخصص علم هيئت (نجوم) اسلامی احمد ضيا بگ در کتاب (ربع دايره)  ميگويد که : (اروپائيان، وقت شروع فجر صادق را، وقت کاملاً گسترده شدن سفيدی بر روی افق حساب ميکنند. از اين سبب، در محاسبات فجر، ارتفاع خورشيد را (۱۸-) درجه ميگيرند. در حاليکه ما، وقت اولين رؤيت سفيدی بر روی افق را حساب می کنيم. ازين سبب نيز آن وقت را می يابيم که ارتفاع شمس (خورشيد) در (۱۹-) درجه می باشد. زيرا علمای اسلام، بيان داشته اند که، وقت امساک، وقت گسترده شدن سفيدی بر روی افق ظاهری نبوده، بلکه وقت اولين رؤيت سفيدی بر روی افق می باشد).
یعنی، علمای اسلام در طول اعصار تا به این زمان، ارتفاع خورشید در وقت فجر (امساک) (۱۹-) درجه زیر خط افق بودنش را متوجه شده اند، درست نبودن ارقام دیگر را نیز خبر داده اند. فتوی اینگونه است. کسانیکه مجتهد نمی باشند حق ندارند این فتوی را تغییر دهند. عباداتی که مطابق به فتوی نمی باشند، صحیح نمی شود. مسلمانان در کارهای دینی، نه به مسیحیان و بی مذهبان بلکه لازم و ضروری است که به علمای اسلام تابع شوند.
همانطور که، در سال ۱۹۸۵، در جواب نوشته نویسنده یک روزنامه که "اوقات نمازیکه از طرف ریاست امور دینی نشر کرده می شود غلط می باشد"، عیناً چنین می نویسد: "... به وقت امساک که می رسیم، در نوشته تان می گویید که: "هم انگلیسها، هم آمریکایی ها، هم فرانسوی ها این وقت را بصورتیکه وقتی خورشید ۱۸ درجه زیر خط افق قرار دارد را قبول کرده اند. آیا این سه ملت که مسیحی می باشند، در وقت امساک کدام عبادات را دارند که این درجه را برای وقت امساک بصورت اساس و معیار قبول کنند. حتی اگر این چنین نیز باشد، در حالیکه وقت مذکور (وقت امساک) از طرف هیأت شناسان اسلام (متخصصان آسترونومی اسلامی) نسبت به قواعد اسلامی تقدیر شده است، در این خصوص، مجبوریت تابع شدن به خارجی ها از کجا بمیان می آید؟ وقت امساک لحظه طلوع مبدأ فجر می باشد (یعنی، زمان دیده شدن سفیدی در افق شرعی بحالت یک نقطه می باشد.) هیأت شناسان سابق ما (همه متخصصان آسترونومی اسلام که اوایل آمده اند) تطابق کردن این لحظه را در ۱۹ درجه به انحطاط شمس (۱۹ درجه در زیر افق بودنش را) قبول کرده اند. پس درجه ایکه هیأت شناسان اسلام (متخصصان آسترونومی اسلام) برای وقت امساک قبول کرده اند ۱۸ درجه نبوده، ۱۹ درجه می باشد. لازم و ضروری است که محاسبه اوقات نماز نسبت به این درجه حساب کرده شود و حسابهای موجود در تقویم ما نسبت به این درجه می باشد." بعد از این اطلاعاتی که داده اند، "فرمول وقت امساک را نشان میدهیم. حساب را نسبت به این انجام دهید و انجام دهانید. در نتیجه دیده خواهد شد که وقت نوشته شده در تقویم بطور صحیح بدست خواهد آمد و فهمیده خواهد شد که اذهان را بیهوده گیج کرده اند." بعد از این بیان، بعنوان مثال محاسبه اوقات نماز با فرمولهای لگاریتمی و مثلثاتی انجام داده شده، بعد از اضافه کردن مقدار مدت تمکین، مدت امساک بدست آمده، با نوشته مذکور به نویسنده روزنامه فرستاده شده است. اوقات نماز امساک نشر یافته در آدرس اینترنتی و در تقویم ترکیه، کاملاً مانند اطلاعاتی است که در اینجا بیان شده، ۱۹ درجه در زیر افق استفاده شده و به اندازه مدت تمکین به جلو گرفته شده، حساب کرده می شود.
اوقات امساکیکه بدون تمکین و زاویه ارتفاع خورشید در زیر خط افق (۱۸-) درجه گرفته شده و حساب شده، غلط می باشد.
هم با گرفتن ارتفاع خورشید به اندازه (۱۸-) درجه در زیر خط افق، با نزدیک کردن خورشید به افق و همچنین با برداشتن کامل مدت تمکین در محاسبات انجام شده، بطور تقریبی در وقت امساک (در جاهایی مانند ترکیه که درجه عرض آنها بین ۳۶-۴۲ درجه می باشند) در حدود ۱۵-۲۰ دقیقه تفاوت بمیان آمده و به روزه از وقت امساک حقیقی ۱۵-۲۰ دقیقه بعد شروع کرده شده و روزه های گرفته شده فاسد می گردد.

برای معلومات بیشتر در مورد «وقت امساک» به اینجا کلیک کنید.