Надморска височина на Слънцето във времето Имсак (Ъгъл на надморска височина под хоризонта)

Времената за намаз и орудж, които са изготвят от "Календар Тюркие" и се публикуват в интернет страниците, не са претърпели никакви изменения и дават възможност да се узнаят точните и правилни времена за намаз, като не са променяни данните за времето Темкин и данните за ъгъла на надморска височина на Слънцето от шериатския хоризонт. Тези данни играят важна роля в правилното определяне за изчисленията на времената за молитва. В четирите мезхеба времето Имсак започва в края на  нощта по шериата. С други думи тя започва в момента, когато се появи белота в една точка наречена "Фаджр-и садък" на източния видим хоризонт. И оруджът започва в този момент. Т.е. когато горната част на слънцето се приближи на 19 градуса до видимият хоризонт.

Ахмет Зия бей, един от големите Ислямски астрономи, в книгата си "Руб -и даира" казва: "Европейците изчисляват началото на Фаджр-и садък, когато белотата напълно се разпространява върху хоризонта. Поради тази причина те вземат надморската височина на слънцето като -18 градуса. Но ние изчисляваме момента, когато белотата за първи път се появява на хоризонта. Поради тази причина, ние пресмятаме надморската височина на слънцето -19 градуса. Защото Ислямските учени съобщават, че началото на Имсак не е, когато белотата се разпространява около хоризонта, а тогава когато за първи път се появява на видимия хоризонт."

В продължение на векове Ислямските учени са единодушни, че във времето Имсак височината на Слънцето е -19 градуса под хоризонта и всички други стойности са неверни. Такава е фетвата на учените.  Немуджтехидите нямат правото да променят тази фетва. Поклоненията (ибадетите), които не са извършени в съответствие с фетвата, не са сахих (валидни). По въпросите на религията, мюслиманите трябва да следват ислямските учени, а не християни или безмезхебни (ехли бидат).

В интерес на истината през 1958 г. Управлението по религиозните дела (Диянет) бе дал отговор на журналист с думите: "... Когато става въпрос за времето Имсак (феджр), вие казвате в статията си, че "британците, американците и французите са приели това време, когато слънцето е 18 градуса под хоризонта." Интересно, а какви поклонения (ибадети) имат тези три християнски народа в това време, че те ще приемат именно тези градуси като основа за определяне на времето Имсак. Дори това да е така, защо да се следват чужденци по този въпрос, след като тези данни, са установени в съответствие с правилата на ислямската религия от ислямски експерти по астрономия? Времето Имсак е моментът, когато белотата се появява като точка на източния хоризонт. Всички ранни ислямски учени астрономи приемат, че това е моментът, когато слънцето е 19 градуса под хоризонта. Това означава, че времето прието от ислямските астрономи е -19  градуса, а не -18. Времената за намаз трябва да се изчисляват в съответствие с тези градуси и изчисленията в нашите календари се основават на тази методика.” След това на журналиста бе изпратено приложение с окончателни разчети на времето Имсак, изчислено чрез логаритмични и тригонометрични формули  и включено време Темкин. Времената Имсак, публикувани в "Календар Тюркие" и на нашите интернет страници са изчислени по същия начин, както е споменато тук, като се използва височината от 19 градуса под хоризонта и като се добавя времето Темкин.

Времето имсак да се изчислява без да се включва времето Темкин и когато ъгълът на надморска височина на слънцето под хоризонта е  -18 градуса е невярно, грешно.

Времената изчислени с тези две грешки - ъгъла на надморска височината на слънцето под хоризонта -18 градуса и премахване напълно  периода на Темкин, прави около 15-20 минути разлика във времената на Имсак (в страни, които са разположени между паралелите 36-42 градуса като Турция) и времето на поста (оруджа) започва около 15-20 минути по-късно от правилното време Имсак, по този начин оруджа става недействителен (трябва да се направи каза).