Hasedçi kimse için rahat yoktur. Ahnef bin Kays “Rahmetullahi aleyh”