YARIN RAMAZAN-I ŞERÎF BAŞLIYOR - Bahar Rüzgârlarının sonu  - Sultan II. Bâyezid Hân’ın vefâtı (1512)