Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ......... SULTANAHMET CÂMİİ

Os­man­lı Dev­le­ti­’nin ih­ti­şa­mı­nı, kud­re­ti­ni ve o de­vir­de­ki sanatın in­ce­li­ği­ni, za­râ­fe­ti­ni ve tez­yi­na­tı­nı ifa­de eden, Osmanlı Devleti’nin 6 minâre­li tek tarihî câ­mi­idir. Sul­tan I. Ah­med Hâ­nın em­riy­le, Mi­mar Si­nan’ın ta­le­be­si Baş­mi­mar Se­def­kâr Meh­med Ağa ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış­tır.
4 Ocak 1609’da biz­zat Sul­tan Ah­med Hân te­mel at­ma me­ra­si­mi­ne iş­ti­rak et­miş ve ilk kaz­ma­yı vu­ra­rak in­şa­ata baş­lan­mış­tır. Bu kaz­ma, bu­gün Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ze­si’nde­dir. 9 Ha­zi­ran 1617 ta­ri­hin­de ibâ­de­te açı­lan bu âbi­de; Os­man­lı mi­ma­ri­si­nin bir şâ­he­se­ri­dir. Ön cep­he­si 72 met­re, yan ta­ra­fı ise 64 met­re­dir. Minâre­le­rin­de top­lam 16 şe­re­fe­si mev­cut olup, 4 minâre ara­sın­da­ki kub­be­si 23,5 metredir. Kub­be­nin yer­den te­pe­si­ne ka­dar olan yük­sek­li­ği 43 me­tre­dir. 260 pen­ce­re sa­ye­sin­de fe­rah bir ha­va­ya bü­rün­müş­tür. Esas gi­ri­şi Ro­ma dev­rin­den ka­lan hi­pod­rom ta­ra­fın­da­dır. Bir dış av­lu­nun çev­re­le­di­ği iç av­lu ve esas me­kan yük­sek bir pod­yum üze­rin­de­dir. İç av­lu ka­pı­sın­dan or­ta­da­ki şa­dır­van ve et­ra­fı çev­re­le­yen ga­le­ri­ler­le bir­bi­ri üze­ri­ne yük­se­len kub­be­ler gö­rü­lür. Kub­be­ler ve minâre­le­rin üst­le­ri kur­şun­la kap­lı­dır, bun­la­rın uç­la­rın­da­ki alem­ler ise al­tın kap­la­ma­lı ba­kır­dan ya­pıl­mış­tır. İçe­ri­ye açı­lan üç ka­pı­dan her­han­gi bi­rin­den gi­ril­di­ğin­de dış gö­rü­nü­şü ta­mam­la­yan bo­ya­ma, çi­ni ve vit­ray­la­rın zen­gin ve renk­li süs­le­me­le­ri ile kar­şı­la­şı­lır. İç me­kan bü­yük bir bü­tün­dür. Ana ve yan kub­be­ler ge­niş siv­ri ke­mer­le­rin da­yan­dı­ğı 4 iri sü­tun üze­rin­de yük­se­lir. Ma­vi ve ye­şil renk­te­ 21043 par­ça be­yaz çi­ni­ler­le süs­lü­dür. Câ­mi­nin içi ku­yum­cu ti­tiz­li­ği ile de­ko­re edil­miş­tir. Av­ru­pa­lı­lar, bu sa­nat şâ­he­se­ri­ne “Ma­vi Câ­mii” is­mi­ni ve­rir­ler.Erkek: Nuri - Kız: Nuriye - Yemek: Paça çorbası, Çılbır, Domates dolması, Helva.

Featured Image 01