Untitled Document

YURDUMUZ.................. ARMUTLU TATİL KÖYÜ (2)

Her dairede mus­luk­la­rın­dan kap­lı­ca su­la­rı ak­mak­ta­dır. Gün­lük, yak­la­şık 6.000 ki­şi ko­nak­la­yabil­mek­tedir.
• Sos­yal Te­sis­ler: Alışve­riş mer­ke­zi, mar­ket, he­di­ye­lik eş­ya re­yo­nu, ka­fe­ter­ya, res­to­ran­lar, sağ­lık evi, ça­ma­şır­ha­ne, gi­yim ma­ğa­za­sı, spor ma­ğa­za­sı, pas­ta­ne, lo­kan­ta, piz­za, pi­de, lah­ma­cun, ke­bap sa­lo­nu, kreş, çay sa­lon­la­rı, bow­ling sa­lo­nu, kon­fe­rans sa­lo­nla­rı, ku­aför sa­lon­la­rı, in­ter­net ka­fe, ma­sa te­ni­si, bi­lar­do, âlet­li jim­nas­tik sa­lon­la­rı, jet-ski, yat ve tek­ne ki­ra­la­ma üni­te­le­ri, mes­cit, bay-ba­yan-ço­cuk yüz­me ha­vuz­la­rı, duş, sa­una, ma­saj, ha­lı sa­ha­la­r, vo­ley­bol, bas­ket­bol sa­ha­la­rı, te­nis sa­ha­la­rı, ço­cuk­ oyun alan­la­rı... Ay­rı­ca, de­niz kı­yı­sı yü­rü­yüş par­ku­ru, bi­sik­let yol­la­rı, çay bah­çe­le­ri, or­man­da ge­zin­ti yol­la­rı, me­si­re yer­le­ri...
• Kap­lı­ca Su­yu: Si­nir­le­ri tes­kin eder. İl­ti­hap­lı şiş­lik­le­ri gi­de­rir. Hüc­re­le­rin can­lı­lı­ğı­nı ar­tı­rır. Hor­mon­la­rın fa­ali­yet­le­ri­ni dü­zen­ler. İd­rar sök­tü­rür. İs­ha­li ke­ser. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Kalp rit­mi­ni re­gü­le eder. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı­nı dü­zen­ler. Ro­ma­tiz­mal ağ­rı ve sı­zı­yı gi­de­rir. Vü­cut­ta bi­ri­ken asi­din dı­şa­rı atı­lma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rır. Sin­di­rim sis­te­mi­ni te­da­vi eder, da­mar­la­rı ge­niş­le­tir, kan ba­sın­cı­nı dü­şü­rür, ya­ra­la­rın iyi­leş­me­si­ni hız­lan­dı­rır...
Mayıs 2008 tarihinden sonra ise, sâhillerinin temizliği resmen onaylanarak mavi bayrak kullanma izni verilmiştir.

GÜNÜN TARİHİ.............GÜNÜN TARİHİ

22 Ocak 1517’de Osmanlı Ordusu, Memlûklere karşı Kâhire yakınında Ridâniye mevkiinde yapılan Ridâniye Savaşı’nı kazanmıştır. Yavuz Sultan Selim Hânın kumandasındaki ordu, Mercidabık zaferinden sonra, Ridâniye’de kazandığı bu zaferle Memlûkleri yenip Mısır’ın fethini tamamlamıştır.
Yavuz Sultan Selim Hân, Mısır’la birlikte halîfeliği de aldı. Bundan sonra 407 yıl, halîfelik Osmanlı hânedânında kaldı. Erkek: Zühtü - Kız: Gülfidan -Yemek: Un çorbası, Izgara tavuk, Pilav, Yoğurt.

 Featured Image 01