Untitled Document

TARİH................ UNUTTUĞUMUZ DOBRUCA

Bugün Romanya sınırları içinde yer alan Dobruca Ovası’nın; batısında ve kuzeyinde Tuna ile, bunun kollarından Lom ve Pravdi, doğusunda Karadeniz, güneyinde Deliorman yer almaktadır.
Dobruca’nın siyasî tarihini, stratejik mevkii tayin etmiştir. Rusya ve Ukrayna steplerinden İstanbul’a ve Ege’ye giden en kısa yolun buradan geçmesi, bölgeyi en eski tarihlerden beri çeşitli kavimlerin geçit yeri hâline getirmiştir. Dolayısı ile, bu kavimlerin her biri Dobruca’da izler bırakmıştır. Fethinden itibaren, Osmanlı Devleti de özellikle Lehistan ve Rusya’ya yönelik seferlerinde, Kırım Hânlığı ile bağlantılarında hep Dobruca’yı kullanmıştır.
Bölgenin en önemli şehri olan Silistre, Tırnova Çarı Şişman (Susmanos) tarafından I. Murad’a verilmiştir. Dobruca hâkimi İvanko da bu tarihlerde karşı koymaksızın, hattâ bir rivâyete göre gönüllü olarak Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Böylece Dobruca, 460 yıl kadar Türk hâkimiyetinde kalmıştır.
Osmanlılar’ın iskan politikası sonucu, Dobruca halkının çoğu Müslüman Türkler’den meydana gelmekteydi. Dobruca, fetih sonrası İstanbul’un tahıl, özellikle buğday ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktaydı. Çeşitli limanlardan İstanbul’a ayrıca kereste, tuz, keçe ve esir sevkedilmekteydi. Osmanlı Devleti için son derece önemli bir stratejik mevki olan Dobruca, Batılılar’ın Şark Meselesi’ni ortaya çıkarıp Türkler’i Avrupa’dan sürme plânları yapmaya başlamalarından sonra tehdit altına girmiştir. 1768’den 1878’e kadar meydana gelen hemen bütün Osmanlı-Rus savaşlarında Dobruca Rus işgâline uğruyor, ancak her seferinde büyük gayretlerle Osmanlı idâresi yeniden kurulabiliyordu.
Dobruca son Osmanlı-Rus Savaşı akabinde imzalanan Berlin Antlaşması ile (1878) kuzeyi Romanya’ya, güneyi özerk Bulgaristan prensliğine veriliyordu. II. Balkan Harbi sonunda yapılan Bükreş Anlaşması ile (1913) ise, güney kesi-mi de Romanya’ya verilmiştir.
Tarih ve Medeniyet - Ocak 1998

ZEKÂ BULMACASI.................KAÇ SAYI VAR

10 ile 100 arasındaki iki basamaklı sayılar arasında; birler hanesi, onlar hanesinden büyük, yani sağdaki rakam soldaki rakamdan büyük  kaç sayı vardır?              
(Cevabı yarın)

Featured Image 01