Untitled Document

BUGÜN.............. MÜBÂREK REGÂİB KANDİLİ

Bu gece, Re­cep ayı­nın ilk Cu­ma ge­ce­si, ya­ni Re­gâ­ib Kan­di­li’dir. Bu ge­ce­de Al­la­hü te­âlâ, mü­min kul­la­rı­na ra­gî­bet­ler, ya­ni ih­san­lar ve ik­ram­lar ya­par. Bu ge­ce­ye hür­met eden­ler af­fe­di­lir. Bu ge­ce ya­pıl­an duâ red­de­dil­mez ve na­maz, oruç, sa­da­ka gi­bi ibâ­det­le­re kat kat se­vap ve­ri­lir. Çok tev­be ve istiğfar et­me­li, ka­zâ­ya kal­mış na­maz­la­rı­nı, he­men kazâ et­me­ye baş­la­ma­lı­dır. Bir an ev­vel bu borç­lar­dan kur­tul­mak için ça­lış­ma­lı­dır. Bu mübârek za­man­lar­da vade­di­len se­vap­la­ra ka­vu­şa­bil­mek için, her şey­den ön­ce itika­dı dü­zelt­me­li­dir. İl­mi­hâl bil­gi­le­ri­ni öğ­ren­me­li ve ya­şa­yı­şı­nı bun­la­ra uy­gun hâ­le ge­tir­me­li­dir. 
Bu ge­ce, Re­sû­lul­la­h sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­le­min ba­ba­sı­nın ev­len­di­ği ge­ce de­ğil­dir. Böy­le söy­le­mek yan­lış­tır.
Zün­nûn-i Mıs­rî haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: “Re­cep to­hum ek­me, Şa­ban su­la­ma, Ra­ma­zan ise ha­sat ayı­dır.”
Ha­dîs-i şe­rîf­ler­de bu­yu­rul­du ki:
∆ Re­cep, Al­la­hü te­âlâ­nın ayı­dır. Re­cep ayı­na ik­ram ede­ne, say­gı gös­te­re­ne, Al­la­hü te­âlâ, dün­ya­da ve âhıret­te ik­ram eder.
∆ Re­cep ayı­nın ilk Cu­ma ge­ce­si­ni ih­ya ede­ne (say­gı gös­te­re­ne) Al­la­hü te­âlâ ka­bir aza­bı yap­maz. Du­âla­rı­nı ka­bul eder. Yal­nız, 7 kim­se­yi af­fet­mez ve du­âla­rı­nı ka­bul et­mez: Fâ­iz alan ve­ya ve­ren, Müs­lü­man­la­rı aşa­ğı gö­ren, ana­sı­na, ba­ba­sı­na eziy­et eden, kar­şı ge­len ço­cuk, Müs­lü­man olan ve di­nin emir­le­ri­ne uyan ko­ca­sı­nı din­le­me­yen ka­dın, şar­kı ve çal­gı­cı­lı­ğı sa­nat edi­nen­ler, li­va­ta ve zi­na eden­ler, beş va­kit na­ma­zı kıl­ma­yan­lar.
(Bun­lar, bu gü­nah­lar­dan vaz­geç­me­dik­çe, tev­be et­me­dik­çe, du­âla­rı ka­bul ol­maz. Ana­nın, ba­ba­nın, ko­ca­nın, hiç kim­se­nin, di­ne uy­ma­yan em­ri din­le­nil­mez, ya­pıl­maz.)Erkek: Âdem - Kız: Havva - Yemek: Şehriye çorbası, Ciğer tava, Salata, Zerde.Featured Image 01