Untitled Document

ŞİİR............... ORMAN HAFTASI

Kestane, gürgen, palamut,
Altı yaprak, üstü bulut,
Gel burda sen, derdi unut,
Orman ne iyi, ne iyi!
Dallar kol kola görünür,
Yaprak yaprağa sürünür,
Kışın karlara bürünür,
Orman ne güzel, ne güzel!
 
Ormanda kuşlar, böcekler,
Yavru ceylanlar emekler,
Açar yedi renk çiçekler,
Orman ne büyük, ne büyük!
Çamın, yaprağı dökülmez,
Gürgenin kolu bükülmez,
Ağaç dibinden sökülmez,
Orman ne canlı, ne canlı! İzin vermeyiz kırmana,
Dayanamayız vurmana,
Baltayı sokma ormana,
Orman ne mutlu, ne mutlu!
 
Git, git sona varamazsın,
Kuşak olsan saramazsın,
Dalını koparamazsın,
Orman ne sonsuz, ne sonsuz!

GÜNÜN TARİHİ    ...........       NEVRUZ GÜNÜ

Nev­ruz, Mart ayı­nın 21. gü­nü­dür. Ye­ni gün de­mek­tir. Acem­ler bu gü­nü bay­ram ka­bul et­mek­te­dir­ler. İran’da ilk hü­kü­me­ti ku­ran Cem­şid, Zer­düşt’ün kur­du­ğu Me­cû­sî­lik (Ate­şe tap­ma) di­ni­ne men­sup idi. Mart’ın 21. gü­nü tah­ta çık­tı­ğı için, bu­gü­ne Nev­ruz di­ye­rek, yıl­ba­şı ve dînî bay­ram yap­mış­tır. Bu­gün, İran’da hâ­lâ kut­lan­mak­ta­dır. İs­lâ­mi­yet­ten ön­ce çık­tı­ğı için, Müslüman­lık­la bir il­gi­si yok­tur.
IRK AYRIMI İLE MÜCADELE GÜNÜ
Bu­gün, Dün­ya­da Irk Ay­rı­mı ile Mücadele Gü­nü’­dür. De­mok­ra­si­nin ge­liş­miş ol­du­ğu ül­ke­ler­de bile ırk ay­rı­mı­nın önü­ne ge­çi­le­me­miş­tir. Hâl­bu­ki Al­lah in­din­de; zen­ci, be­yaz, kö­le, efen­di gi­bi ayrım yok­tur ve bütün in­san­lar eşit­tir. 

 Erkek : Kamuran - Kız : Ayla  - Yemek : Mercimek Çorbası, Türlü, Prinç pilavı, Cacık.Featured Image 01