SOHBET - İSLÂMDA İLKLER - 1

- İslâmda ilk bayrak, Huneyn muharebesinde kullanıldı. Bu bayrağı, Peygamber efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyahtı.

- Resûlullah efendimizin ilk sancak verdiği zât, amcası Hazret-i Hamza'dır. Sancağın rengi beyazdı.

- Kur'ân-ı kerîme ilk defa Mushaf ismini veren Hazret-i Ebû Bekir'dir.

- Emîr-ül Müminîn diye ilk önce isimlendirilen ve ilk kadı yani hâkim, Hazret-i Ömer’dir.

- İslâmda 75 sene kadılık yapan Şüreyh bin Hâris Kindî’dir. Hazret-i Ömer onu ilk defa Kûfe’de kadı yaptı.

- İlk defa sabun yapan ve cinlere ilk hamamı yaptıran Süleyman aleyhisselâm'dır.

- İlk ata binen İsmail aleyhisselâmdır.

- İlk zırh yapıp giyen Dâvûd aleyhisselâmdır.

- Semânın ve yıldızların inceliklerinden ilk bahseden İdris aleyhisselâmdır.

- İlk nahv kitabını Hazret-i Ali'nin emriyle Hazret-i Ebül-Esved Düelî yazmıştır.

- Hadis ilmine dair ilk eser yazan Mâlik bin Enes hazretleridir. Bu eserin ismi Muvattâ'dır.

- Usûl-i fıkıha dâir ilk eseri yazan İmâm-ı Şâfiî hazretleridir. Eserin ismi Risâle'dir.

- İlk îmân eden mümin, Hazret-i Hatice’dir.

- İlk Müslüman olan çocuk, Hazret-i Ali’dir.

- İlk İslâm’a gelen köle, Zeyd bin Harise’dir.

- Müslümanların ilk karargâhı, Dâr-ül Erkâm’dır.

- İlk kılıç çeken mücahit, Zübeyr bin Avvam’dır.

- Düşmana ilk ok atan sahabî, Sa’d bin Ebî Vakkâs’dır.

- İlk hac emrini Hazret-i Ebû Bekir vermiştir.

- Harem-i şerîfte ilk açıkta namaz kılan, Hazret-i Ömer’dir.

- İdamından önce 2 rekât namaz kılan, Hubeyb bin Adiy’dir.

- Medine’de ilk vefât eden mümin, Bakî Kabristanına ilk defin olunan ve kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen, Osman bin Maz’ûn’dur.

- İlk tabut, Zeynep bint-i Cahş için yapıldı.

- İlk Medrese, Suffe’dir. (Mescid-i Nebi’nin yanındaki sundurma)

- İslâm’da ilk selâm veren, Ebû Zer-i Gıfârî’dir.

- Medine-i Münevvere’de ilk ezânı, Bilâl-i Habeşî okudu.

- İlk düzenli orduyu kuran, ilk tâlimi, ilk askerî eğitimi yaptıran, Hazret-i Ömer’dir.

- İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve hicrî takvimi uygulayan, Hazret-i Ömer’dir.

- Vilâyetlere ilk resmî kadı yollayan ve sınır karakolu kurduran, Hazret-i Ömer’dir.

- Çocukların eğitimi için ilk defa tedrisat programı yapan Hazret-i Ömer’dir.

- Mushaf-ı şerîfi ilk çoğaltıp dağıtan Hazret-i Osman’dır.

- İlk kadın şehit, Hazret-i Sümeyye’dir.

- İlk erkek şehit, Hazret-i Yâsir’dir.

(Devamı yarın)
- Yemek : Pirinç çorbası, Izgara balık, Salata, Muhallebi