Türkiye Takvimi

SOHBET.................. GENÇ­LİK­TE YA­PI­LAN İB­DET­LER

İmâm-ı Rab­bâ­nî haz­ret­le­ri, Mir­zâ Me­nû Ceh­re gön­der­dik­le­ri bir mek­tu­bun­da, şöy­le na­si­hat et­mek­te­dir:
“Allahü te­âlâ, hayrı­lı ömür­ler ih­san bu­yur­sun! Sa­âdet, iyi­lik­ler ve­rip, ba­şı­nız­dan ge­çen acı­la­rı unut­tur­sun!
Yav­rum! Genç­lik­te, nef­sin ar­zu­la­rı, in­sa­nı kap­la­dı­ğı gi­bi, ilim öğ­re­ni­le­cek, ibâ­det ya­pı­la­cak en kâr­lı za­man da genç­lik­tir. Genç­lik­te, şeh­ve­tin, asa­biy­ye­tin kap­la­dı­ğı an­lar­da, di­nin bir em­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek, ih­ti­yar­lık­ta ya­pı­lan ay­nı ibâ­det­ten çok üs­tün ve kıy­met­li olur. Çün­kü, mâ­ni­ler kar­şı­sın­da, ibâ­de­ti yap­mak güç­lü­ğü, sı­kın­tı­sı, o ibâ­det­le­rin, şâ­nı­nı, şe­re­fi­ni gök­le­re çı­ka­rır. Mâ­ni ol­ma­ya­rak, ko­lay ya­pı­lan ibâ­det­ler, aşa­ğı­da ka­lır. Bu­nun için­dir ki; in­san­la­rın yük­sek­le­ri, me­lek­le­rin yük­sek­le­rin­den da­ha üs­tün ol­muş­tur. Çün­kü, in­san, mâ­ni­ler ara­sın­da ibâ­det edi­yor. Me­lek­ler ise, mâ­ni ol­ma­dan em­re ita­at edi­yor. Harp za­ma­nın­da, as­ke­rin kıy­me­ti ar­tar ve mu­ha­re­be­de ufak bir hiz­met­le­ri, sulh za­ma­nın­da­ki bü­yük gay­ret­le­rin­den da­ha kıy­met­li olur. Genç­lik ar­zu­la­rı, Allahü te­âlâ­nın düş­ma­nı olan nef­sin ve şey­ta­nın sev­di­ği şey­ler­dir. Di­ne uy­gun şey­ler ise, Allahü te­âlâ­nın sev­di­ği şey­ler­dir. Allahü te­âlâ­nın düş­man­la­rı­nı se­vin­di­rip, bü­tün nî­met­le­ri ve­ren, ha­kî­kî sâ­hi­bi ga­za­ba ge­tir­mek, akıl­lı ve ze­ki in­san­la­rın ya­pa­ca­ğı şey de­ğil­dir. Allahü te­âlâ, he­pi­mi­ze ak­la uy­gun ha­re­ket­ler na­sip edip, nef­se, şey­ta­na ve din düş­man­la­rı­nın söz­le­ri­ne ve ya­zı­la­rı­na al­dan­mak­tan mu­ha­fa­za bu­yur­sun! Pey­gam­be­ri­miz sallallahü aley­hi ve sel­lem bu­yur­du ki:
“Ey Es­hâ­bım! Siz öy­le bir za­man­da gel­di­niz ki, Allahü te­âlâ­nın emir­le­rin­den on­da do­ku­zu­nu ya­pıp, bi­ri­ni yap­maz­sa­nız, he­lâk olur­su­nuz, Ce­hen­ne­me gi­der­si­niz! Bir za­man ge­le­cek ki, o za­ma­nın mümin­le­ri, emir­le­rin bi­ri­ni ya­pa­bi­lip, do­ku­zu­nu bı­rak­sa­lar, Ce­hen­nem­den kur­tu­lur­lar. O za­man­da îmâ­nı olan­la­ra müj­de­ler ol­sun!”                        

  Müj­de­ci Mek­tûb­lar: 3/35