Türkiye Takvimi

ŞİİR.......................... KERKÜK HOR­YAT­LARI

Ya­kı­şı­ğı, ya­kı­şı­ğı;  
Gün bat­tı, yak ışı­ğı.  
Üç he­ce­li bir ci­nas,  
Hor­ya­tın ya­kı­şı­ğı.  
  Kar­daş­lı­ğı, kar­daş­lı­ğı;
  Kar bas­tı, kar daş­lı­ğı.
  Dört göz­le bek­li­yo­ruz,
  Ge­le­cek kar­daş­lı­ğı.
Al­tay­lar, al­tay­lar;  
Şa­ha kalk­mış al tay­lar.  
El­ler Mos­kof’a hay­ran,
Be­nim der­dim Al­tay­lar.
  Gitsin işi­ne, işi­ne;
  Var­sın git­sin işi­ne!
  Boz­kurt­la­rın yur­dun­da,
  Ça­kal­la­rın işi ne?
Ya­ra­dan ya­ra­dan;  
Ne­ler çek­tik ya­ra­dan.
Gül­dür­sün Tür­ke­li’ni  
Ye­ri gö­ğü Ya­ra­dan.  
  Ya­ra­sız­lar, ya­ra­sız­lar;
  İçim­de ya­ra sız­lar.
  Tu­ran se­nin der­din­den,
  An­la­maz ya­ra­sız­lar.
Oya­rım, oya­rım;  
Bü­tün de­ğil o, ya­rım.  
Türk’e yan ba­ka­nın ben, 
Göz­le­ri­ni oya­rım!  
  Sü­rü­ne sü­rü­ne;
  Var git ço­ban sü­rü­ne.
  Türk’e ya­ğı­lık eden,
  Sü­rüm sü­rüm sü­rü­ne.
Sür­me­li sür­me­li;  
Cey­lan göz­ler sür­me­li.
Sa­tıl­mış soy­suz­la­rı,  
Va­ta­nım­dan sür­me­li.
San­dık­la­rım, san­dık­la­rım;
Açıl­sın san­dık­la­rım.  
Hay­van­dan be­ter çık­tı,
İn­san­dır san­dık­la­rım.
  Gü­lü­ver, gü­lü­ver;
  Gon­ca kal­sın, gü­lü ver!
  Ağ­la­mak mı na­si­bin,
  Bi­raz­cık da gü­lü­ver.
Ne­yim var, ne­yim var;  
Ka­va­lım var, ne­yim var.
So­nu­na gel­dim yo­lun,
Yi­ti­re­cek ne­yim var?  
  Ya­na­sın, ya­na­sın;
  Söy­le kim­den ya­na­sın?
  Vi­ran et­tin gön­lü­mü,
  Ah­re­te dek ya­na­sın.
Bin­se­ne, bin­se­ne;  
Ya­ğız ata bin­se­ne.  
Sen­siz ge­çen bir gü­nüm,
Ge­lir ba­na bin se­ne.  
  Böy­le yaz, böy­le yaz;
  Böy­le ba­har, böy­le yaz.
  Öy­le hor­yat ya­zıl­maz,
  Ya­za­cak­san böy­le yaz!

Ay­dil Erol - Ker­kük

 

DÜNKÜ CEVAP

 Aşa­ğı­dan yu­ka­rı­ya
 ➞ 6'dan 1'e di­key yu­ka­rı. ➞ 1'den 5'e di­key aşa­ğı. ➞ 5'ten 2'ye ya­tay. ➞ 2'den 6'ya di­key ola­rak yu­ka­rı va­rı­lır.
Yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya
➞ 6'dan 3'e di­key aşa­ğı. ➞ 3'ten 1'e ya­tay.➞1'den 2'ye di­key yu­ka­rı. ➞ 2'den 3'e ya­tay. ➞ 3'den 1'e di­key yu­ka­rı. ➞1'den 4'e di­key yu­ka­rı. ➞ 4'ten 1'e ya­tay. ➞ 1'den 5'e di­key aşa­ğı. ➞ 5'den 6'ya di­key aşa­ğı va­rılır.