Türkiye Takvimi

SOH­BET ................. HAZ­RET-İ MEH­DÎ

Haz­ret-i Meh­dî, Pey­gam­ber efen­di­miz ta­ra­fın­dan, kı­yâ­me­te ya­kın ge­le­ce­ği ha­ber ve­ri­len mü­bâ­rek bir zat­tır. Bu za­ma­na ka­dar pek çok ya­lan­cı Meh­dî çık­mış olup, da­ha da çık­mak­ta­dır. Hal­bu­ki, İbn-i Ha­cer-i Mek­kî’nin Alâ­mât-ül Meh­dî ve İmâm-ı Su­yû­tî’nin El-Bür­hân ki­tap­la­rın­da, Meh­dî’nin 200’e ya­kın vas­fı ya­zı­lı­dır. Bun­lar­dan bâ­zı va­sıf­la­rı şun­lar­dır:
¥ Me­di­ne’de do­ğup, Mek­ke’den mey­da­na çı­ka­cak,
¥ İs­mi Mu­ham­med, ba­ba­sı­nın­ki Ab­dul­lah ola­cak,
¥ Omu­zun­da Nü­büv­vet Müh­rü gi­bi mü­hür ola­cak,
¥ Mü­ced­did ve Müc­te­hid ola­cak,
¥ Ba­şı üze­rin­de be­yaz bir bu­lut bu­lu­na­cak. Bu­lut­tan bir me­lek; “Bu Meh­dî’dir. Sö­zü­ne uyun!” di­ye­cek,
¥ İlim ve ev­li­yâ­lık­ta de­re­ce­si çok yük­sek ola­cak,
¥ İs­te­me­di­ği hâl­de, ha­lî­fe ya­pı­la­cak,
¥ İc­ti­hâ­dı, Ha­ne­fî Mez­he­bi’ne uy­gun ola­cak,
¥ Bü­tün müs­lü­man­lar ona uya­cak,
¥ Çok mal ve mül­kü olup, da­ğı­ta­cak,
¥ Ku­düs’e hic­ret edip, dün­ya­ya hâkim ola­cak,
¥ Es­hâb-ı Kehf, uya­nıp yar­dım­cı­la­rı ola­cak,
¥ Gök­ten inen İsâ aley­his­se­lâm ile bu­lu­şa­cak,
¥ Bir­lik­te Dec­cal’ı öl­dü­re­cek­ler,
¥ Bü­tün dün­ya­yı adalet­le ida­re ede­cek­ler.

GÜNÜN TARİHİ.................      GALATA TÜNELİ

İs­tan­bul’da Ka­ra­köy ile Ga­la­ta’yı bir­bi­ri­ne bağ­la­yan ül­ke­mi­zin ilk Met­ro’su 17 Ocak 1875’te Sul­tan Ab­dü­la­ziz Hân ta­ra­fın­dan iş­let­me­ye açıl­dı. Uzun­lu­ğu 575 met­re, ge­niş­li­ği ise 7 met­re­dir. Emi­le Ga­vand isim­li bir Fran­sız mü­hen­di­sin pro­je­si ile ya­pı­lan Ga­la­ta Tü­ne­li me­ra­sim­le se­fer­le­re baş­la­dı.
Dün­ya­nın üçün­cü ye­ral­tı tre­ni­nin ça­lış­tı­ğı bu tü­nel­den 1982 yı­lı­na ka­dar, 107 yıl için­de 310 mil­yon yol­cu ta­şın­dı. İlk za­man­lar­da ek bir va­gon­la yol­cu­lar­dan baş­ka hay­van, ara­ba ve eş­ya da ta­şı­nı­yor­du. Şim­di gün­de or­ta­la­ma 25 bin yol­cu ta­şı­yan tü­ne­le, ilk açıl­dı­ğın­da rağ­bet da­ha bü­yük­tü. Zi­ra o gün­ler­de de gün­de 25 bin yol­cu ta­şın­mak­tay­dı.