Türkiye Takvimi

SOHBET.............. TERÂVİH DUÂLARI

¥ Te­râ­vi­he kal­kar­ken;
(Süb­hâ­ne zil-mül­ki vel-me­le­kût. Süb­hâ­ne zi­l-iz­ze­ti vel aza­me­ti vel ce­lâ­li vel ce­mâ­li vel ce­be­rût. Süb­hâ­nel me­li­kil mev­cûd. Süb­hâ­nel me­li­kil ma’bûd. Süb­hâ­nel me­li­kil hay­yil­le­zî lâ ye­nâ­mü ve lâ ye­mût. Süb­bû­hun, kud­dû­sün Rab­bü­nâ ve Rab­bül me­lâ­ike­ti ver­rûh.
Mer­ha­ben, mer­ha­ben, mer­ha­bâ yâ şeh­re Ra­me­zân. Mer­ha­ben, mer­ha­ben, mer­ha­bâ yâ şeh­rel-be­re­ke­ti vel guf­rân. Mer­ha­ben, mer­ha­ben, mer­ha­bâ yâ şeh­ret-tes­bî­hi vet-teh­lî­li vez-zik­ri ve ti­lâ­vet-il Kur’ân. Ev­ve­lü Hû, âhi­ru­ Hû, zâ­hi­r­u Hû, bâ­tı­nü Hû. Yâ men lâ ilâ­he il­lâ Hû.) tes­bi­hât ve du­âla­rı oku­nur.
Ayın 15’in­den son­ra, “Mer­ha­bâ” ye­ri­ne, “El­ve­dâ” de­nir.
¥ Her 4 re­kâ­tin so­nun­da;
(Al­la­hüm­me sal­li alâ sey­yi­di­nâ Mu­ham­me­din ve alâ Âli sey­yi­di­nâ Mu­ham­med. Bi­ade­di kül­li dâ­in ve devâ­in ve bâ­rik ve sel­lim aley­hi ve aley­him ke­sî­râ.) oku­nur.
Bu kı­sım, 20 re­kâ­tin so­nun­da 3 de­fa tek­rar edi­lir ve üçün­cü­sün­de (ve bâ­rik ve sel­lim aley­hi ve aley­him ke­sî­ran ke­sî­râ) de­nir.
3 de­fa da şu duâ oku­nur:
(Yâ Han­nân, yâ Men­nân, yâ Dey­yân, yâ Bur­hân. Yâ Zel-fad­lı vel-ih­sân, ner­cül-af­ve vel guf­rân. Vec’al­nâ min ute­kâi şeh­ri Ra­me­zân bi hur­me­til Kur’ân.)

GÜNÜN TARİHİ   ............   II. BEYAZIT HÂNIN VEFÂTI

Sul­tan II. Be­ya­zıt Hân, 1447’de doğup. 26 Mayıs 1512’de vefât etti. 8. Osmanlı pâdişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmed Hân, annesi Emine Gülbahar Hatûn’dur. Yavuz Sultan Selim Hânın da babasıdır. 31 yıl pâdişahlık yapmıştır. Sul­tan II. Be­ya­zıt Hân, İs­tan­bul’da 1501-1505 yıl­la­rı ara­sın­da yap­tır­dı­ğı Be­ya­zıt Câm­i’inin açı­lı­şın­da ha­zır bu­lun­du. Biz­zat imam ola­rak na­ma­zı kıl­dır­dı. Ülkenin birçok yerinde okullar, hastaneler, câmiler, medreseler kuruldu. II. Be­ya­zıt Hân tahta geçtiğinde 511.000 km2’si Asya’da, 1.703.000 km2’si Avrupa’da olmak üzere toplam 2.214.000 km2 olan imparatorluk toprakları, vefâtında yaklaşık olarak 2.375.000 km2 idi.